XQEMU

    XQEMU is a open source, cross-platform emulator for the original Xbox.

    • FreeOpen Source
    • Mac
    • Windows
    • Linux
    ...